UANOG - технічна спільнота спеціалістів, які професійно пов’язані з розробкою, впровадженням та підтримкою мережевих, хмарних інфраструктур та інфраструктурних рішень на основі будь-яких операційних систем.
UANOG була започаткована в 2000 році та наразі об’єднує декілька сотень спеціалістів. Метою UANOG було й залишається створення віртуального простору взаємної підтримки, побудованого на довірі та відкритості. Дискусії в UANOG не обмежуються, але відносяться до будь-яких аспектів функціонування мереж та супутніх інфраструктур.
Спільнота UANOG відкрита для приєднання будь-кого, хто підтримує відкритість, співпрацю, обмін досвідом, міжнародне право та поважає особисті права та погляди інших людей.
Спільнота UANOG сприяє професійному розвитку особистостей, які працюють в технологічному просторі мережевих та інфраструктурних рішень.
Участь в UANOG є та завжди буде безкоштовною.
Спільнота UANOG захищає Україну від російської агресії, сприяє зупиненню російської агресії та повернення України до кордонів 1991 року.
UANOG is the technical community of engineers who work in the development, implementation and support of networks, cloud infrastructures and related infrastructure solutions based on any operating systems.
UANOG was founded in 2000 and currently unites several hundred specialists. The goal of UANOG was and remains to create a virtual space of mutual support, built on trust and openness. The topics discussed at UANOG are not limited to, but refer to any aspect of the functioning of networks and related infrastructures.
UANOG community is open to anyone who supports openness, cooperation, knowledge sharing, international law and respects the individual rights and views of others.
UANOG community contributes to the professional development of individuals working on the network and infrastructure solutions.
Participation in UANOG is and always will be free.
UANOG community stands for Ukraine, contributes to stopping Russian aggression and return of Ukraine to the borders of 1991.